Status

Opis Statusu Kontenera

Miejsce

Zaakceptowany

Kontener został zaakceptowany (W procesie złożenia)

Brama Wjazdowa

Accepted

Container has been accepted. (In the process of being received).

Ingate

Przypisany do Podjęcia

Kontener jest przypisany do jednej z form podjęcia: drogowego, kolejowego, statkowego. Kontener znajduje się wciąż na terminalu.

Terminal

Allocated for Output

Container is allocated to some form of output, i.e. road, rail, vessel.  Container remains in terminal storage.

Terminal

Oczekuje na Odłożenie

Kontener został przyjęty i oczekuje na odłożenie przez jedno z urządzeń przeładunkowych.

Terminal

Awaiting Input

Container has now been received and is awaiting putaway by an item of MHE.

Terminal

Oczekuje na Ręczne Odłożenie

Kontener, będący w procesie złożenia, oczekuje na przypisanie lokalizacji na placu. Zazwyczaj taki kontener wymaga “Ręcznego Odłożenia”.

Brama Wjazdowa

Awaiting Manual Indexation

Container is awaiting indexation, in the process of being received.  Usually container at this status will show on 'Manual Putaway' dialog awaiting the manual specification of a storage location.

Ingate

Wagon

Odnosi się tylko do wagonów, a nie kontenerów.

Terminal

Carriage

Used only for rail carriages, not containers.

Terminal

Podjęcie na Wagonie

Odnosi się tylko do wagonów, a nie kontenerów.

Terminal

Carriage Despatch

Used only for rail carriages, not containers.

Terminal

Utworzony

Kontener został utworzony (W procesie złożenia).

Brama Wjazdowa

Created

Container has been created. (In the process of being received).

Ingate

Obecny Ruch Złożenia

Kontener jest przemieszczany przez jedno z urządzeń przeładunkowych (złożenie).

Terminal

Current Input Move

Container is currently being moved by an item of MHE (input).

Terminal

Obecny Ruch Podjęcia

Kontener jest przemieszczany przez jedno z urządzeń przeładunkowych (podjęcie).

Terminal

Current Output Move

Container is currently being moved by an item of MHE (output).

Terminal

Podjęty

Kontener został podjęty z terminalu.

Poza Terminalem

Despatched

Container has been despatched from the terminal.

Outside Terminal

Spodziewany Transfer

Kontener, który został zaawizowany jako transfer pomiędzy dwoma systemami Autostore CMS, ale jeszcze nie przyjechał.

Poza Terminalem

Incoming Transfer

A container that has been pre-advised as a transfer between two Autostore CMS systems, but has not yet arrived.

Outside Terminal

Lokalizacja Wyznaczona

Kontener, będący w procesie złożenia, został spisany np.: została mu przypisana lokalizacja składowania na terminalu.

Terminal

Indexed

Container has been indexed, in the process of being received. i.e. a storage location has been determined for that container.

Terminal

Załadowany

Kontener został załadowany na podejmujący go pojazd np.: naczepę kontenerową, wagon platformę, statek.

Terminal (Pojazd)

Loaded

Container has been loaded onto its output vehicle, e.g. road trailer, rail wagon, vessel.

Terminal (Vehicle)

Załadowany i sprawdzony

Kontener został załadowany na podejmujący go pojazd, a następnie sprawdzony.

Terminal (Wagon)

Loaded and Checked

Container has been loaded onto its output vehicle and checked. 

Terminal (Wagon)

Zaznaczony do Podjęcia

Kontener oczekuje na podjęcie przez jedno z urządzeń przeładunkowych.

Terminal

Marked for Output

Container is awaiting output by an item of MHE.

Terminal

Awizowany

Kontener, który został zaawizowany w systemie, ale jeszcze nie przyjechał na terminal.

Poza Terminalem

Pre-Advised

A container that has been pre-advised into the system but has not yet arrived.

Outside Terminal

W Kolejce do Podjęcia

Kontener jest w kolejce do podjęcia np.: na bramie został zaakceptowany do podjęcia.

Terminal

Queued for despatch

Container is queued for despatch, e.g. at outgate has been accepted for despatch.

Terminal

Odłożony

Kontener został odłożony w lokalizacji na terminalu.

Terminal

Racked

Container has been put into storage in the terminal.

Terminal

Odrzucony

Kontener został odrzucony (na bramie wjazdowej).

Brama Wjazdowa

Rejected

Container was rejected (at ingate).

Ingate

Transferowany

Kontener został podjęty z terminalu jako transfer do innego terminala posiadającego Autostore CMS.

Poza Terminalem

Transferred

Container has been despatched from the terminal to another Autostore CMS terminal as a transfer.

Outside Terminal

Ładunek

Kontener, który znajduje się na statku/wagonach, ale nie jest przeznaczony do wyładunku lub załadunku na terminalu.

Statek / Wagon

Cargo

A container which is on a vessel/train which is not to be unloaded or loaded at the terminal, ie. cargo.

Vessel / Wagon